INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
o zpracování osobních údajů podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování osobních údajů je vydání, evidence a správa parkovacích karet na vybraných parkovištích.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
– NewCo parking s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 27248160

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmění, emailová kontaktní adresa (bez ověření adresy). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 60 dní

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automaticky zaměstnanci správce či
zpracovatele nebo jinými osobami na základě smluvního vztahu se správcem či
zpracovatelem.

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatelé, kterými jsou:
– KIRO development s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 27248160,
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel
uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či
zpracovatele.

POUČENÍ
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro
vydání parkovací karty.
Subjekt osobních údajů má právo požádat o informace o zpracování svých osobních údajů.
Správce či zpracovatel předá bez zbytečného odkladu subjektu údajů informace o účelu
zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně o kategoriích osobních údajů,
které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o
povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže
jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah
do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, a o příjemci osobních údajů, případně
kategoriích příjemců.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nákladů
nezbytně vynaložených na poskytnutí informace.
Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
– KIRO development s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 27248160

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatelé, kterými jsou:
– KIRO development s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 27248160


SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY
Orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým
je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené
právním řádem.

2011 © Bezpečné parkování   |   Všechna práva vyhrazena
Created by SUMA